10 ประเทศสมาชิกอาเซียน

มารู้จัก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนกันเถอะ


1. บรูไน ดารุสซาลาม


-ชื่อทางการ
        เนการา บรูไน ดารุสซาลาม ( Negara Brunei Darussalam แปลว่า ดินแดนแห่งความสงบสุข )

-เพลงชาติบรูไน 
ชื่อเพลง อัลเลาะห์ เปอลิฮารากัน
เนื้อร้อง
คำแปล

Ya Allah lanjutkanlah
Usia Kebawah Duli
Yang Maha Mulia
Adil berdaulat
menaungi nusa
Memimpin rakyat
kekal bahagia
Hidup sentosa
Negara dan Sultan
Ilahi selamatkan
Brunei Darussalam

ขอพระอัลเลาะห์ทรงอวยพร
แด่พระองค์ จงทรงพระเจริญ
ยิ่งยืนนาน
จงทรงปกครองราชอาณาจักร
โดยธรรมและความสง่างาม
และจงทรงนำปวงชนให้
เป็นสุขอยู่ชั่วกาลนานเทอญ
ขอสันติภาพจงมีแด่ราชรัฐ
และองค์สุลต่าน
ขอพระผู้เป็นเจ้าของข้าได้ทรง
พิทักษ์บรูไน นครแห่งสันติด้วยเถิด
อ้างอิง http://www.9ddn.com/content.php?pid=809
อ้างอิง http://www.youtube.com/watch?v=SHKDZT418mk
-เมืองหลวง
       บันดาร์ เสรี เบกาวัน ( Bandar seri Begawan )

-ประชากร 
       408,146 คน ( ข้อมูลประชากรโลกปี 2554 )

-ภาษา
       ภาษามาเลย์เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
-ศาสนา
       ศาสนาประจำชาติคือ ศาสนาอิสลาม ( 67% ) ศาสนาพุทธ ( 13% ) ศาสนาคริสต์ ( 10% ) และฮินดู

-วัฒนธรรมประเพณี
       การทักทายกันของชาวบรูไนจะเป็นจับมือกันเบาๆสำหรับผู้หญิงนั้นก็จะต้องไม่ยื่นมือให้ผู้ชายจับก่อน และเนื่องจากเป็นประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม การแต่งการของผู้หญิงบรูไนจะแต่งการมิดชิดเป็นหลัก โดยสวมเสื้อแขนยาว กระโปรงยาว และมีผ้าโพกศรีษะตามหลักของศาสนาอิสลาม และควรหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าสีเหลือง เพราะถือเป็นสีของพระมหากษัตริย์ รวมไปถึงการรับประทานอาหารที่ทำมาจากเนื้อหมูและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย
ไม่รับประทาน>>>>>>

-การแต่งกาย
      ชุดผู้ชาย เรียกว่า Baju Melayu ผู้ชายจะแต่งกายด้วยเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว แล้วนุ่งโสร่ง

      ชุดผู้หญิงเรียกว่า Baju Kurung ผู้หญิงบรูไนจะแต่งกายมิดชิด โดยจะใส่ผ้าคลุมศีรษะในที่สาธารณะ และสถานที่ราชการ ใส่เสื้อแขนยาว กระโปรงยาว

2.ราชอาณาจักรกัมพูชา

-ชื่อทางการ
ราชอาณาจักรกัมพูชา ( Kingdom of Cambodia )

-เพลงชาติกัมพูชา 
ชื่อเพลง นครราช

เนื้อร้อง
คำแปล

โซม ปวก เตฝดา
เรียกซา มฮา กสัต เยิง
ออย บาน รุง เรือง
ดอย เจ็ย ม็องก็อล เซเร็ย ซัวสเด็ย
เยิง ขญม เปรียะฮ์ ออง
โซม ซรก กรอม มลุป
เปรียะฮ์ บารอเม็ย
เน็ย เปรียะฮ์ นอรอบอเด็ย
ว็อง กสัตรา แดล ซาง
ปราสาต ถมอ
กรุป กรอง แดน ขแม็ย
โบะราน ทเกิง ทกานฯ


ขอพวกเทวดา
รักษามหากษัตริย์เรา
ให้ได้รุ่งเรือง
โดยชัยมงคลศรีสวัสดี
เหล่าข้าพระองค์
ขอพำนักใต้ร่ม
พระบารมี
ในพระนรบดี
วงศ์กษัตราซึ่งสร้าง
ปราสาทหิน
ครอบครองแดนเขมร
บุราณเลื่องลือ ฯ
 อ้างอิง:http://www.9ddn.com/content.php?pid=813

                                    อ้างอิง:http://www.youtube.com/watch?v=lzC0-5hoeRw

เมืองหลวง
กรุงพนมเปญ ( Phnom Penh )

ประชากร
14,805,000 คน ข้อมูลประชากรโลกปี 2554 เป็นชาวเขมรร้อยละ94 ชาวจีนร้อยละ 4 และอื่นๆอีกร้อยละ 2

ภาษา
ภาษาเขมรเป็นภาษาราชการ ส่วนภาษาที่ใช้โดยทั่วไป ได้แก่อังกฤษ ฟรั่งเศษ เวียดนาม จีน และไทย

ศาสนา 
ศาสนาประจำชาติคือ ศาสนาพุทะนิกายเถรวาท แยกเป็น 2 นิกาย ย่อยคือ มหานิกายและธรรมยุตินิกาย และศาสนาอื่นๆ คือ ศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์

วัฒนธรรม
ประเพณีของกัมพูชาจะคล้ายกับของไทย เนื่องจากมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเหมือนกัน เช่น งานวันลอยกระทง ซึ่งในกัมพูชาจะเรียกว่างานบุญอมตุก จะเป็นวันที่มีการจัดการแข่งเรือจากจังหวัดต่างๆ ที่หน้าพระบรมมหาราชวัง  นอกจากนี้กัมพูชายังมีระบำอัปสรา

การแต่งกาย
การแต่งกายของชาวกัมพูชาจะนุ่งผ้าซัมปอต ผ้านุ่งกัมพูชาเป็นผ้าทอมือ มีทั้งแบบหลวมและแบบพอดี คาดทับเสื้อบริเวณเอว ผ้าที่ใช้มักทำจากไหมหรือฝ้าย หรือทั้งสองอย่างรวมกัน


3.สาธารณรัฐอินโดนีเซียชื่อทางการ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ( Republic of Indonesia )

เพลงชาติอินโดนีเซีย

ชื่อเพลง อินโดเนเซีย รายา
เนื้อร้อง
คำแปล

Indonesia, tanah airku,
Tanah tumpah darahku.
Di sanalah aku berdiri,

Jadi pandu ibuku.
Indonesia, kebangsaanku,
Bangsa dan tanah airku.
Marilah kita berseru,
“Indonesia bersatul”

Hiduplah tanahku,
Hiduplah neg’riku,
Bangsaku, rakyatku, semuanya.
Bangunlah jiwanya,
Bangunlah badannya
Untuk Indonesia Raya.

(*ประสานเสียง)
Indonesia Raya, merdeka,
merdeka
Tanahku, neg’riku yang
kucinta.
Indonesia Raya, merdeka,
merdeka
Hiduplah Indonesia Raya.

(*ซ้ำ)

อินโดนีเซีย มาตุภูมิของข้า
แผ่นดินที่ข้ายอมพลีโลหิต
ณ ที่นั้น ข้าขอหยัดยืน

เพื่อปกป้องมาตุภูมิ
อินโดนีเซีย ประชาชาติของข้า
ประชาชนและมาตุภูมิของข้า
มาเถิด เราจงตะโกนก้อง
“อินโดนีเซียจงเป็นเอกภาพ”

แผ่นดินของข้า จงเจริญ
ประเทศของข้า จงเจริญ
และรวมถึงประชาชาติของข้าทั้งผอง
ตื่นเถิดดวงวิญญาณ
ตื่นเถิดสังขารของปวงประชา
เพื่ออินโดนีเซียอันยิ่งใหญ่

(*ประสานเสียง)
อินโดนีเซียอันยิ่งใหญ่
เอกราช เอกราช
แผ่นดินข้า ประเทศข้า
ที่ข้ารัก
อินโดนีเซียอันยิ่งใหญ่
เอกราช เอกราช
จงเจริญเถิด อินโดนีเซียอันยิ่งใหญ่

(*ซ้ำ)
อ้างอิง:http://www.9ddn.com/content.php?pid=808                                     อ้างอิง:http://www.youtube.com/watch?v=lxdUptwtyRQ
เมืองหลวง
จาการ์ตา ( Jakarta )

ประชากร
231,369,500 คน  ข้อมูลประชากรปี 2554 ประกอบด้วยชนพื้นเมืองหลากหลายกลุ่ม ซึ่งพูดภาษาต่างกันกว่า 583 ภาษา โดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนเกาะชวา

ภาษา
ภาษาราชการและภาษาประจำชาติ ได้แก่ ภาษาอินโดนีเซีย 

ศาสนา
ชาวอินโดนีเซียร้อยละ 87 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 6 นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ ร้อยละ 3.5 นับถือศาสนาคริสต์นิกาแคทอลิก ร้อยละ 1.8 นับถือศาสนาฮินดู และร้อยละ 1.3 นับถือศาสนาพุทธ

การแต่งกาย
ผู้ชายจะสวมเสื้อแบบบาติกและนุ่งกางเกงขายาวหรือเตลุกเบสคาพ สวมเสื้อคอปิด แขนยาว สวมหมวกรูปกลม ปัจจุบันผู้ชายอินโดนีเซียส่วนใหญ่นิยมแต่งกายแบบสากลมากขึ้น
        ส่วนผู้หญิงสวมเสื้อเคบาย่า เป็นเสื้อแขนยาสวรัดติดกับตัวผ่าหน้า สีสดใส มีการปักลวดลายแบบฉลุ สำหรับผ้าถุงจะเป็นผ้าบาติก ซึ่งต้องมีความยาวกรวมเท้าผู้หญิงสวมเสื้อเคบาย่า เป็นเสื้อแขนยาวรัดติดกับตัวผ่าหน้า สีสดใส มีการปักลวดลายแบบฉลุ สำหรับผ้าถุงจะเป็นผ้าบาติกซึ่งจะต้องมีความยาวกรวมเท้า สำหรับที่ผู้หญิงนับถือศาสนาอิสลามจะใช้ผ้าคลุมศีรษะแต่ไม่ปิดหน้า

4. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ( สปป.ลาว )


-ชื่อทางการ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ( The Lao People's Democratic Republic ) 

-เพลงชาติลาว
                                                               ชื่อเพลง
ชื่อเพลง ซาดลาว
เนื้อร้อง
คำแปล

ซาดลาวตั้งแต่ใดมา
ลาวทุกถ้วนหน้าเซิดซูสุดใจ
ฮ่วมแฮงฮ่วมจิดฮ่วมใจ
สามักคีกันเป็นกำลังเดียว
เด็ดเดี่ยวพ้อมกันก้าวหน้า
บูซาซูเกียดของลาว
ส่งเสิมใซ้สิดเป็นเจ้า
ลาวทุกซนเผ่าสะเหมอพาบกัน
บ่ให้พวกจักกะพัด
และพวกขายซาดเข้ามาลบกวน
ลาวทั้งมวนซูเอกะลาด
อิดสะละพาบของซาดลาวไว้
ตัดสินใจสู้ซิงเอาไซ
พาซาดลาวไปสู่ความวัดทะนา


ชาติลาตั้งแต่ใดมา
ลาวทุกถ้วนหน้าเชิดชูสุดใจ
ร่วมแรงร่วมจิตร่วมใจ
สามัคคีกันเป็นกำลังเดียว
เด็ดเดี่ยวพร้อมกันก้าวหน้า
บูชาชูเกียรติของลาว
ส่งเสริมใช้สิทธิ์เป็นเจ้า
ลาวทุกชนเผ่าเสมอภาพกัน
บ่ให้พวกจักรพรรดิ์
และพวกขายชาติเข้ามารบกวน
ลาวทั้งมวลชูเอกราช
อิสรภาพของชาติลาวไว้
ตัดสินใจสู้ชิงเอาชัย
พาชาติลาวไปสู่ความวัฒนา
 อ้างอิง:http://www.9ddn.com/content.php?pid=812

                                       อ้างอิง:http://www.youtube.com/watch?v=MU4uvE_9Jfg
-เมืองหลวง
นครเวียงจันทร์ ( Vientiane )

-ประชากร
6,835,345 คน( ข้อมูลประชากรปี2554)ประกอบด้วยลาวลุ่มร้อยละ 68 ลาวเทิงร้อยละ 22 ลาวสูงร้อยละ 9
รวมประมาณ 68 ชนเผ่า

-ภาษา
ภาษาลาวเป็นภาษาราชการ

-ศาสนา
ร้อยละ 75 นับถือศาสนาพุทะ ที่เหลือนับถือศาสนาคริสต์และอิสลาม

-วัฒนธรรมประเพณี
เนื่องด้วยไทยและลาวเป็นประเทศที่อยู่ใกล้กัน วัฒนธรรมประเพณีจึงมีความคล้ายคลึงกับคนไทยในภาคอีสาน นอกจากนี้ยังนับถือศาสนาพุทธเช่นเดียวกับไทย วันสำคัญและประเพณีต่างๆ ทางศาสนาจึงไม่แตกต่างกันมากนัก ลาวมีแคนเป็นเครื่องดนตรีประจำชาติและมีวงหมอลำ ซึ่งเป็นรูปแบบของเพลงลาวโบราณในประเทศลาว

-การแต่งกาย
ผู้หญิงลาวนุ่งผ้าซิ่น ( ผ้าถุง ) เป็นลายทาง พาดสไบเฉียง และใส่เสื้อแขนยาวทรงกระบอก สำหรับผู้ชายมักแต่งกายแบบสากล หรือนุ่งโจงกระเบน สวมเสื้อชั้นนอกกระดุมเจ็ดเม็ด คล้ายเสื้อพระราชทานของไทย

5.ประเทศมาเลเซีย

-ชื่อทางการ
มาเลเซีย ( Malaysia )

-เพลงชาติมาเลเซีย
ชื่อเพลง เนการากู
เนื้อร้อง
คำแปล
Negaraku,
Tanah tumpahnya darahku,
Rakyat hidup,
Mengarut dan laku musnah,

Rahmat bahagia,
Demon Kurniakan,
Raja kita,
Selamat bertakhta.

Rahmat bahagia,
Demon kurniakan,
Raja kita,
Selamat bertakhta.

แผ่นดินของข้า
คือผืนดินถิ่นเกิด
ผองประชาพำนัก
ด้วยรักสามัคคี ก้าวหน้า

จงประสพสุขล้วน
ขอพระเจ้าทรงอำนวยพร
ขอองค์ราชา
ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม

จงประสพสุขล้วน
ขอพระเจ้าทรงอำนวยพร
ขอองค์ราชา
ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม
 อ้างอิง:http://www.9ddn.com/content.php?pid=814


                                       อ้างอิง:http://www.youtube.com/watch?v=dXj3uybUvto

-เมืองหลวง
กรุงกัวลาลัมเปอร์ ( Kuala Lumpur )

-ประชากร
27,468,000 คน ( ข้อมุลประชากรโลกปี 2554 ) ประกอบด้วยชาวมาเลย์ 40% ชาวจีน 33% เป็นชาวอินเดีย 10% ชนพื้นเมืองบนเกาะบอร์เนียวอีก 5% เป็นชาวไทย และชาติอื่นๆ อีก 2%

-ภาษา
มาเลย์ เป็นภาษาราชการ อังกฤษ  จีน  ทมิฬ

-ศาสนา
อิสลาม ศาสนาประจำชาติร้อยละ 60.4 พุทธ ร้อยละ19.2 คริสต์ร้อยละ 11.6 ฮินดูร้อยละ 6.3 อื่นๆร้อยละ 2.5

-วัฒนธรรมประเพณี
ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศที่มีคนหลายเชื้อชาติมาอาศัยรวมตัวกัน จึงเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมประเพณีหลากหลายกันไปตามเชื้อชาติ ทั้งมลายู จีน และอินเดีย   ระบำชาปิน เป็นการแสดงฟ้อนรำหมู่ ซึ่งเป็นศิลปะของชาวพื้นเมืองมาเลเซียโบราณ

-การแต่งกาย
ชุดประจำชาติมาเลเซียของผู้ชายเรียกว่า บาจู มลายู เป็นเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวที่ทำจากผ้าไหม หรือผ้าฝ้าย และชุดของผู้หญิงเรียกว่า บาจูกุรุง เป็นเสื้อคลุมแขนยาว และนุ่งผ้าซิ่น กระโปรงยาว สำหรับคนที่เป็นมุสลิมจะแต่งกายด้วยชุดขาว แขนยาว กระโปรงยาวกรวมเท้า และต้องคลุมผมมิดชิด

6.สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ชื่อทางการ
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  ( Republic of the Philippines )

เพลงชาติฟิลิปปินส์
ชื่อเพลง ลูปังฮินิรัง

เนื้อร้อง
คำแปล

 Bayang magiliw
 Perlas ng Silanganan
 Alab ng puso,
 Sa Dibdib mo’y buhay.

 Lupang Hinirang,
 Duyan ka ng magiting,
 Sa manlulupig,
 Di ka pasisiil.

 Sa dagat at bundok,
 Sa simoy  at sa langit mong
 Bughaw, May dilag ang tula,
 At awit sa paglayang minamahal.

 Ang kislap ng watawat mo’y
 Tagumpay na nagniningning,
 Ang bituin at araw niya,
 Kailan pa ma’y di magdidilim,

 Lupa ng araw ng luwalhati’t
 Pagsinta, Buhay ay langit sa
 Piling mo. Aming ligaya na pag
 May mang-aapi, Ang mamatay
 Ng dahil sa iyo.

  แผ่นดินที่รักยิ่ง
  ไข่มุกแดนบูรพา
  ศรัทธาอันเปี่ยมล้นของหัวใจ
  ในใจเธอยังคงอยู่เสมอ

  แผ่นดินที่ถูกเลือกสรรเอย
  เธอคือถิ่นกำเนิดของผู้กล้า
  แด่เหล่าผู้พิชิต
  เธอจะต้องไม่ยอมพ่ายผู้ใด

  ทั่วทั้งท้องทะเลและขุนเขา
  ทั้งทั้งในอากาศและฟ้าคราม
  ของเธอ มีความงดงามในบทกวี
  และบทเพลงแด่เสรีภาพที่รักยิ่ง

  ประกายแห่งธงของเธอ
  ส่องสว่างซึ่งชัยชนะ
  ดวงดาราและตะวันในธง
  จะมิอับแสงลงตลอดกาล

  แดงแห่งรุ่งอรุณ เกียรติศักดิ์
   และความรักใคร่ของเราเอย
  ชีวิตคือสวรรค์ในอ้อมแขนเธอ
  ยามเมื่อใครมาย่ำยี เรายินดี
  ยอมตายเพื่อเธอ
อ้างอิง:http://www.9ddn.com/content.php?pid=755

                                       อ้่างอิง:http://www.youtube.com/watch?v=qlq4RNg1vYc

เมืองหลวง
กรุงมะนิลา ( Manila )

ประชากร
92,222,660 คน ข้อมูลประชากรปี 2554

ภาษา
ภาษาฟิลิปิโน และภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ และมีภาษาประจำชาติคือ ภาษาตากาล็อก
  ส่วนภาษาต่างประเทศอื่นๆ ที่ใช้กันมากในประเทศฟิลิปปินส์มีทั้งหมด 8 ภาษา ได้แก่ ภาษาสเปน ภาษาจีนฮกเกี้ยน ภาษาจีนแต้จิ๋ว ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาซินด์ ภาษาปัญจาบ ภาษาเกาหลี และภาษาอาหรับ

ศาสนา
ร้อยละ92 ของชาวฟิลปปินส์ทั้งหมดนับถือศาสนาคริสต์ โดยร้อยละ 83 นับถือนิการโรมันคาทอลิก และร้อยละ 9 เป็นนิกายโปรเตสแตนต์ มุสลิม ร้อยละ 5 พุทธ และอื่นๆร้อยละ 3

วัฒนธรรมประเพณี
วัฒนธรรมของฟิลิปปินส์เป็นลักษณะวัฒนธรรมลูกประสมที่ได้รับอิทธิพลจากสเปน จีน เม็กซิกัน อเมริกา อาหรับ และมาเลเซีย ในปัจจุบัญอิทธิพลหลักๆ ของฟิลิปปินส์น่าจะมีด้วยกันอย่างน้อย 3 สายคือ พวกสเปน จีน และอเมริกัน
การละเล่นพื้นบ้านของชาวฟิลิปปินส์คือ การเต้นรำที่เรียกว่า Tinikling ซึ่งคล้ายกับลาวกระทบไม้ของไทย

การแต่งกาย
ผู้ชายจะนุ่งกางเกงขายาวและสวมเสื้อที่เรียกว่า บารอง ตาการ็อก ซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าใยสับปะรด มีบ่า คอตั้ง แขนยาว มีลายปักหรือลายตกแต่งรอบๆ แถบกระดุม ที่ปลายแขนเสื้อที่ข้อมือจะปักลวดลาย
   ส่วนผู้หญิงนุ่งกระโปรงยาวทรงบาน เข้ารูปหรือทรงสุ่มมีลวดลายเสื้อแขนสั้น จับจีบยกตั้งขึ้นเหนือไหล่เรียกว่า บาลินตาวัก

7.สาธารณรัฐสิงคโปร์


ชื่อทางการ
สาธารณรัฐสิงคโปร์  ( Republic of Singapore )

เพลงชาติสิงคโปร์
ชื่อเพลง มาจูละห์ ซีงาปูรา

                      เนื้อร้อง                                                     คำแปล

Mari kita rakyat Singapura
Sama-sama menuju bahagia
Cita-cita kita yang mulia
Berjaya Singapura


Marilah kita bersatu
Dengan semangat yang baru
Semua kita berseru
Majulah Singapura
Majulah Singapura


มาเถิด เราชาวสิงคโปร์ทั้งหลาย
มาร่วมมุ่งหน้าสู่ความสุขร่วมกัน
ขอความปรารถนาอันทรงเกียรติ
ของเรานั้นจงดลให้ประเทศ
สิงคโปร์ประสบผลสำเร็จ

มาเถิด เรามาสามัคคีกัน
ในจิตวิญญาณดวงใหม่
เราผองจงตะโกนก้องว่า
สิงคโปร์จงเจริญ
สิงคโปร์จงเจริญ
อ้างอิง:http://www.9ddn.com/content.php?pid=807

                                  อ้างอิง:http://www.youtube.com/watch?v=FDmi8Ciu9Mc

เมืองหลวง
สิงคโปร์

ประชากร
5,076,700 คน ข้อมูลประชากรปี 2554 ประกอบด้วยชาวจีน 76.5% ชาวมาเลย์ 13.8% ชาวอินเดีย 8.1% และอื่นๆ 1.6%

ภาษา
ภาษาทางราชการคือ ภาษามาเลย์ ภาษาประจำชาติ จีนกลาง(แมนดาริน) และอังกฤษ แต่เน้นให้ประชาชนสื่อสารด้วยาองภาษาหลักคือภาษาจีนกลาง และภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการติดต่องาน และในชีวิตประจำวัน

ศาสนา
พุทธ 42.5% อิสลาม 14.9% คริสต์ 14.5% ฮินดู 4%

วัฒนธรรมประเพณี
สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีวัฒนธรรม หลากหลายเพราะมีคนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ แต่ส่วนมากนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับศาสนาเป็นหลัก เช่น เทศกาลตรุษจีน และเทศกาลวิสาขบูชาของชาวพุทธจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมเป็นต้น

การแต่งกาย
เนื่องจากสิงคโปร์นั้นเป็นประเทศที่่มีประชากรหลากหลายเชื้อชาติอาศัยร่วมกัน การแต่งกายจึงไม่มีชุดประจำชาติของตนเองแต่จะเป็นชุดที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปตามแต่ละเชื้อชาติ เช่น ผู้หญิงเชื้อสายมาลายูจะใส่ชุดเกบาย่า โดยเสื้อจะมีสีสดใส มีลวดลายต่างๆ   หากเป็นชาวจีนก็จะสวมเสื้อแขนยาว คอจีน เสื้อผ้าหน้าซ่อนกระดุม สวมกางเกงขายาว

8.สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ชื่อทางการ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เพลงชาติเวียดนาม
ชื่อเพลง มาร์ชทหารเวียดนาม
เนื้อร้อง
คำแปล
Doan quan Viet Nam di
Chung long cuu quoc
Buoc chan don vang tren
duong gap ghenh xa
Co in mau chien thang
mang hon nuoc,
Sung ngoai xa chen khuc
quan hanh ca.
Duong vinh quang xay
xac quan thu, (1)
Thang gian lao cung nhau
lap chien khu.
Vi nhan dan chien dau
Khong ngung,
Tien mau ra sa truong,
Tien len, cung tien len.
Nuoc non Viet Nam ta
vung ben.
Doan quan Viet Nam di
Sao vang phap phoi
Dat going noi que huong
qua noi lam than
Cung chung suc phan dau
xay doi moi,
Dung deu len gong xich ta
dap tan .
Tu bao lau ta nuot
cam hon,
Quyet hy sinh doi ta tuoi
tham hon.
Vi nhan dan chien dau
khong ngung,
Tien mau ra sa truong,
Tien len, cung tien len.
Nuoc non Viet Nam ta
vung ben. 


ทหารเวียดนามทั้งหลายรุกไข้างหน้า
ด้วยใจเด็ดเดี่ยวในการพิทักษ์มาตุภูมิ
เสียงฝีเท้าที่เร่งเร้าของเราดังก้องทั่ว
ท้องถนนอันยาวไกลและทุรกันดาร
จิตวิญญาณของชาตินั้นสถิตใน
ธงแดงอาบเลือดแห่งชัยชนะ
เสียงปืนกระหน่ำอันยาวนาน
สอดประสานไปกับเสียงเพลงเดินทัพ
หนทางสู่ความรุ่งเรืองของเราทอดทับ
บนซากศพของเหล่าศัตรู
มาฝ่าฟันความทุกข์ยากนานัปการ
แล้วร่วมสร้างที่มั่นต้านข้าศึกกัน
จงสู้เพื่อจุดมุ่งหมายของผองชน
อย่างไม่ลดละ
เร่งเข้าสู่สมรภูมิกันเถอะ
รุกไปข้างหน้า ทุกคนรุกไปข้างหน้า
เวียดนามของเรานั้นอยู่ยืนยง
ชั่วกัปกัลป์
ทหารเวียดนามทั้งหลายรุกไปข้างหน้า
ธงดาวทองโบกสะบัดพลิ้ว
นำปวงชนพ้นจากความ
ทุกข์ยากลำเค็ญ
เรามาร่วมมุมานะต่อสู้
เพื่อสร้างชีวิตใหม่
จงลุกขึ้นสู้และทำลาย
โซ่ตรวนทิ้ง
เพราะเราต้องกล้ำกลืนฝืนทนต่อ
ความเคียดแค้นชิงชังมานานพอแล้ว
จงเตรียมพร้อมต่อการเสียสละทุกสิ่ง
เพื่อชีวิตอันรุ่งโรจน์ในภายหน้า
จงสู้เพื่อจุดมุ่งหมายของผองชน
อย่างไม่ลดละ
เร่งเข้าสู่สมรภูมิกันเถอะ
รุกไปข้างหน้า
ทุกคนรุกไปข้างหน้า
เวียดนามของเรานั้น
อยู่ยืนยงชั่วกัปกัลป์
 อ้างอิง http://www.9ddn.com/content.php?pid=810
อ้างอิงhttp://www.youtube.com/watch?v=4EUSDsR27RU

เมืองหลวง
กรุงฮานอย  ( Hanoi )

ประชากร
90,549,390 คน  ข้อมูลประชากรโลกปี 2554  เป็นเวียดนาม 90% จีน 3% อื่นๆ เช่น เขมร 7%

ภาษา
ภาษาเวียดนาม เป็นภาษาราชการ โดยใช้ตัวอักษรโรมัน( Quoc ngu ) แทนตัวอักษรจีน( Chu Nom ) ในการเขียนภาษาเวียดนาม

ศาสนา
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 70 นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 15 นอกนั้นนับถือลัทธิขงจื้อ และมุสลิม

วัฒนธรรมประเพณี
วัฒนธรรมเวียดนามได้รับอิทธิพลมาจากจีนและฝรั่งเศส เนื่องจากเคยอยู่ภายใต้การปกครองของสองประเทศนี้มาก่อน
        การละเล่นหนึ่งซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติของเวียดนามนั่นคือ หุ่นกระบอกน้ำ

การแต่งกาย
สำหรับผูหยิงชาวเวียดนามมักสวมการเกงแพรยาว เสื้อแขนยาวคอตั้งสูง ตัวเสื้อยาวลงมาจรดข้อเท้า สวมงอบสานด้วยใบลานทรงรุปฝาชี หรือใช้ผ้าสามเหลี่ยมคลุมศีรษะและใช้ชายผ้าผูกไว้ใต้คาง สวมรองเท้าเกี๊ยะส้นสุง มีสีสันสวยงาม
       ส่วนผู้ชาย เวียดนามจะสวมใส่ชุดอ่าวหญ่ายในพิธีแต่งงาน หรือพิธีศพ สำหรับการแต่งการโดยทั่วไปในชีวิตประจำวันจะสวมเสื้อกุยเฮง ซึ่งเป็นเสื้อแบบจีนชนิดหนึ่ง คอกลม มีแขน ผ่าอกตลอด ติดกระดุม มีกระเป๋าล่างสองข้าง สวมหมวกสีดำเย็บผ้าด้วย ไม่มีปีก

9.สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า


ชื่อทางการ
สาธารณรัฐสหภาพพม่า  ( Republic of the Union of Myanmar )

เพลงชาติพม่า
ชื่อเพลง  คาบา มา จี
เนื้อร้อง
คำแปล
ตะย้า มยะ ตา ลุ ลา ชิ้น แน เมอ ตเหว่
โด ปเหย่ โด มเหย่
มย้า หลู่ คา เต๊ยน์ เญ้ยน์ จ๊าน เส่ โบ
เซ็ย ตู่ หญี่ มยะ หว่าดะ พยู
สิ่น เด ปเหย่
โด ปเหย่ โด มเหย่
ปหยี่ เด่าน์ ซู อัมเหว่ อัมเย้
ติ ดัน เสะ
อะเด็ยถ่าน ปยู เบ๊ เท็ยน์
เต็ยน์ โซ เหล่
กาบ่า มาเจ่ มยาหม่า ปเหย่
โด โบ๊ บว๊า อัมเหว่ สิ โม ชิ
มยะ โน้ เบ่
ปหยี่ เด่าน์ ซูโก่ อะเตะ เป๊
โล โด กะ กแหว่ เมอเหล่
ด่า โด ปเหย่ ด่า โด มเหย่ โด ไป่น์
แด มเหย่
โด ปเหย่ โด มเหย่ เออโจ๊ โก่ หญี่
หญ่า สว่า โด ดะเหว่
ท้าน เส่าน์ บ่า โซ เหล่ โด ต่า หวุ่น
เบ่ อะโพ้ ต่าน มเหย่

แห่งหนที่ปรากฏทั่วซึ่งความเป็นธรรมและ
เอกราช ประเทศของเรา...แผ่นดินของเรา
แห่งหนที่ปรากฏทั่วซึ่งสิทธิอันเท่าเทียม
และแนวทางที่ถูกต้อง
นำพาประชาชนไปสู่ชีวิตที่สงบสุข
ประเทศของเรา...แผ่นดินของเรา
ความเป็นสหภาพ อันเป็นมรดกตกทอด
สืบมา เราขอปฏิญาณเพื่อพิทักษ์สิ่งนี้
ไว้มั่น ตราบชั่วกัลปาวสาน
ตราบโลกแหลกสลาย แผ่นดินพม่า
จงคงอยู่ต่อไป
เรารักและเทิดทูนบ้านเมือง เพราะนี่คือ
มรดกที่แท้จริงจากบรรพชน
เราจักสละชีพ เพื่อปกป้องสหภาพของเราไว้
นี่คือชาติของเรา แผ่นดินของเรา
ซึ่งพวกเราเป็นเจ้าของ
เราจะแบกรับภาระเพื่อปกป้อง
ผลประโยชน์ของชาติและแผ่นดิน
นี่คือหน้าที่ที่เราพึงทำ
เพื่อแผ่นดินอันทรง
คุณค่าแห่งนี้
อ้างอิง:http://www.9ddn.com/content.php?pid=811


                     อ้างอิง:http://www.youtube.com/watch?v=mYOemVPxLJM


เมืองหลวง
เนปีดอ ( Naypyidaw ) ( ภาษาพม่า ) หรือ เนปีตอ  ( Nay Pyi Taw )

ประชากร
50,020,000 คน ข้อมูลประชากรปี 2554 โดยมีเชื้อชาติหลักคือพม่า (ร้อยละ68) รองลงมาคือ ไทยใหญ่ กะเหรี่ยง และชนเผ่าอื่นๆ

ภาษา
ภาษาพม่าเป็นภาษาราชการ

ศาสนา
ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ

วัฒนธรรมประเพณี
วัฒนธรรมของพม่าได้รับอิทธิพลจากจีน อินเดีย และไทย ประกอบกับเป้นประเทศที่มีประชาชนนับถือศาสนาพุทธเป็นจำนวนมากและเป็ยศาสนาประจำชาติ พม่าจึงมีประเพณีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนา เช่น   ประเพณีปอยส่างลอง ซึ่งเป็นคำภาษาไทยใหญ่ คำว่า ปอย หมายถึง งานหรือพิธี ส่วนคำว่า ส่างลอง หมายถึง ผูที่จะบรรพชาสามเณร ทางพม่ามีความเชื่อว่า หากให้ลูกชายในครอบครัวได้ผ่านการบวชนี้ จะได้อานิสงส์ผลบุญเป็นอย่างมาก

การแต่งกาย
ชุดประจำชาติของชาวพม่าเรียกว่า ลองยี เป็นผ้าโสร่งที่สามารถใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง ซึ่งมีทั้งผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมที่มีสีสันสวยงามสำหรับลองยีของผู้หญิงนั้นจะมีลวดลายที่แตกต่างไปในแต่ละท้องถิ่น

10.ราชอาณาจักรไทย


ชื่อทางการ
ราชอาณาจักรไทย  ( Kingdom of Thailand )


เพลงชาติไทย
เนื้อร้อง

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน
อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล
ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี
ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด
เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่
สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี
เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชัย ชโย
ชื่อเพลง   'เพลงชาติไทย'


เมืองหลวง
กรุงเทพมหานคร  ( Bangkok )

ประชากร
67,354,820 คน ข้อมูลประชากรปี2554

ภาษา
ภาษาไทยเป็นภาษาราชการ

ศาสนา
ศาสนาพุทธประมาณ 95 ส่วนศาสนาอิสลามร้อยละ 4 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยทางภาคใต้ตอนล่าง ศาสนาคริสต์และสาสนาอื่นๆประมาณร้อยละ 1

วัฒนธรรมประเพณี
วัฒนธรรมไทยมีจุดที่โดดเด่นอยู่หลายด้าน เช่น การไหว้ ซึ่งเป็น การทักทาย การขอบคุณ การลงโทษ และเป็นการแสดงออกถึงความเคารพ ซึ่งกันและกันของคนไทย
          นอกจากนี้ไทยยังมีนาฏศิลป์เป็นศิลปะ เช่น ฟ้อนรำ รำ ระบำ โขน ซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น ทั้งท่าทาง การร่ายรำ เพลงประกอบ

การแต่งกาย
ประเทศไทยมีชุดประจำชาติอย่างเป็นทางการเรียกว่า ชุดไทยพระราชนิยม โดยชุดประจำชาติสำหรับผู้ชายจะเรียกว่า เสื้อพระราชทาน
       สำหรับผู้หญิงจะเป็นชุดไทยที่มีฉไบเฉียง ใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวซิ่นมีจีบยกข้างหน้า มีชายพกใช้เข็มขัดไทยคาด ส่วนท่อนบนเป็นสไบ จะเย็บให้ติดกับซิ่นเป็นท่อนเดียวกัน หรือจะมีผ้าสไบห่มต่างหากก็ได้
1 ความคิดเห็น:

  1. ชุดเขมรในภาพเป็นชุดพื้นเมืองชาวศรีสะเกษ เอาการแต่งกายของเขมรเลอ(เผ่าเขมรที่ราบสูงอีสาน) ไปเป็นการแต่งกายประจำชาติกัมพูชาซะงั้น ชาวเขมรกัมพูชา(เขมรต่ำเขาไม่ได้ใส่อย่างนี้) หาข้อมูลการแต่งการประจำชาติเข้าบ้างก็ดีนะ

    ตอบลบ